Rotebroleden

Väg 267, Rotebroleden breddas, och nya trafikplats vid Stäket byggs.
 

Stäkets verksamhetsområde

Järfälla kommun har tagit fram ett förslag på detaljplan för Stäkets verksamhetsområde.

Styrelsen lämnade in skriftliga synpunkter under samrådsprocessen hösten 2014 samt efter detaljplansförslagets färdigställande våren 2015. Dessa kan du läsa här.

Läs mer om detaljplansprocesser och om Stäkets verksamhetsområde, på kommunens webbplats.

Senaste nytt i processen är att detaljplanen är godkänd av kommunens planutskott 2015-10-07.

När skogen mellan Björkliden och Rotebroleden kommer att börja avverkas är oklart idag (augusti 2016). Troligen startar det när anslutande vägar från Rotebroleden är klara.

Stokholms Ström

Kraftledningen som löpte längs områdesgränsen mot Molnsätra har grävts ned.
Rivningen av luftledningen avslutadesvåren 2019.

Det finns planer på en eventuell dragning av en ny ledning i anslutning till Villastaden men inget konkret detaljplan av sträckningen finns ännu att ta ställnig till (2019-03-01). Endast ett "Undersökande sammråd" har genomförts under hösten 2018 detta för att undersöka möjlliga kompleterande sträckningsförslag. Styrelsen försöker hålla sig uppdaterade på hur denna process fortlöper. 
 

Avslutade aktiviteter 2016

Dikesrenoveringen är enligt kommunen slutförd. Föreningen kommer under hösten att sammanställa ett material ang. de rör och slangar för fiber som nu ligger blottade i området och kontakta berörda parter skriftligen.

Kommunens gallring i våra parkmarker är även den slutförd.