Byggnationer på Bellisvägen

Styrelsen deltar, tillsammans med berörda grannar, i en arbetsgrupp för att få en för alla så bra lösning som möjligt på de planerade byggnationerna på Bellisvägen. Engagemanget startade efter att flera boende hört av sig. Bygglovet, som rör ett parhus, kan bli prejudicerande och föreningen anser då att det kan komma att påverkar alla i boende i Björkliden då detta kan leda till en omfattande förtätning vilket i sin tur områdets infrastruktur inte är dimensionerad för.  

Rotebroleden

Väg 267, Rotebroleden breddas, och nya trafikplats vid Stäket byggs.
 

Stäkets verksamhetsområde

Järfälla kommun har tagit fram ett förslag på detaljplan för Stäkets verksamhetsområde.

Styrelsen lämnade in skriftliga synpunkter under samrådsprocessen hösten 2014 samt efter detaljplansförslagets färdigställande våren 2015. Dessa kan du läsa här.

Läs mer om detaljplansprocesser och om Stäkets verksamhetsområde, på kommunens webbplats.

Senaste nytt i processen är att detaljplanen är godkänd av kommunens planutskott 2015-10-07.

När skogen mellan Björkliden och Rotebroleden kommer att börja avverkas är oklart idag (augusti 2016). Troligen startar det när anslutande vägar från Rotebroleden är klara.

Ombyggnad transformatorstation

Järfälla Kommun planerar att eventuellt bygga ut transformatorstationen som gränsar till vårt område (Rödklintsvägen).
Läs mer i PDF-filen nedan:

Stokholms Ström

Kraftledningen som löper längs områdesgränsen mot Molnsätra håller på att grävas ned.
Rivningen av luftledningen påbörjas troligen 2017.
 

Avslutade aktiviteter 2016

Dikesrenoveringen är enligt kommunen slutförd. Föreningen kommer under hösten att sammanställa ett material ang. de rör och slangar för fiber som nu ligger blottade i området och kontakta berörda parter skriftligen.

Kommunens gallring i våra parkmarker är även den slutförd.